Kamer van Koophandel 04082572 | BTW nummer 1048.40.444.B01
Algemene voorwaarden puur MKB
>
>
>
>
Advies, Administratie & Personeel
Uw flexibele en efficiënte oplossing voor
advies, administratie en personeel

Artikel 1: Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
1. Opdrachtnemer: puur MKB die de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert.  Alle Overeenkomsten  komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever  is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden (de Opdracht).
3. Opdracht: alle werkzaamheden die in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn bepaald en waartoe opdracht is gegeven.  Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden en zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
5. Overeenkomst: De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gemaakte afspraken tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging
6. Opdrachtbevestiging:  De offerte van puur MKB waarin de door Opdrachtnemer te verrichten activiteiten alsmede de daarvoor verschuldigde vergoeding door de opdrachtnemer  zijn vastgelegd.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra deze overeenkomst tot stand komt en hebben betrekking op alle opdrachten, aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtgever zich verbindt om Werkzaamheden door Opdrachtnemer te laten verrichten, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een overeenkomst of opdrachtbevestiging.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
4. De door Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden  (kunnen)  betreffen : het begeleiden, het ondersteunen, het adviseren en het voeren van de complete boekhouding ( financiële administratie)  ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het voeren van een salarisadministratie, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele daaruit voortvloeiende advisering inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en verrichtingen die  gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht   dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.
5. In het geval deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing.
6. Indien de algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
7. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
8. De onderliggende overeenkomst tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer geven de volledige afspraken weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst  is gesloten. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
Artikel 3: Totstandkoming en duur van Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment de Opdrachtnemer de ondertekende opdrachtbevestiging  retour heeft ontvangen van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de opdrachtbevestiging ook heeft ondertekend.  De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, danwel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.
2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer anders hebben bepaald in de opdrachtbevestiging.
3. Het staat Opdrachtgever en Opdrachtnemer vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever
1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vertragen dan wel onmogelijk maken.
2. Opdrachtgever is gehouden alle der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste (door opdrachtnemer te bepalen) wijze te verstrekken, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst en Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de genoemde verplichting heeft voldaan. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn en informeert Opdrachtnemer tijdig omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
4. De opdrachtgever informeert Opdrachtnemer bij aanvang van de opdracht over de status van zijn administratie. Indien de administratie bij aanvang niet volledig is, dan wel conform de status de Opdrachtgever heeft aangegeven, dan zal Opdrachtnemer hier Opdrachtgever over informeren en zal de hiermee benodigde extra tijd op nacalculatiebasis doorberekenen.
5. Extra kosten en extra honorarium voortvloeiend  uit het niet aanleveren, het niet tijdig of niet behoorlijk aanleveren van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
1. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste vermogen en kunnen te behartigen en als een zorgvuldig handelend beroepsoefenaar uitvoeren,  één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd en heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundige derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is.
3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder de onder artikel 5 lid 2 genoemde deskundigen, worden verricht.
4. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
5. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, dan zal opdrachtnemer zich inspannen dit resultaat te bewerkstelligen, maar Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
6. Indien de Werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren, maar de uitvoering van de Overeenkomst  is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude.
7. De termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten zijn verrichten welke kunnen zijn  bepaald in de Overeenkomst zijn geen fatale termijnen en gelden slechts bij benadering 8tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer deze fatale termijnen uitdrukkelijk hebben bepaald en hebben vastgesteld in de overeenkomst.  Eventuele overschrijding van een termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op.
Artikel 6: Vertrouwelijk en Geheimhouding
1. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim. Onder de gegevens en stukken worden in ieder geval begrepen boeken,

bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.
2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van geheimhouding door personen in zijn dienst, indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat deze schending niet door hem verhinderd had kunnen worden
Artikel 7: Overmacht
1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen indien er sprake is van diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten & -storingen, epidemieën, verlies van gegevens, oorlog, waterschade en
alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Op drachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Opdrachtgever heeft het recht , in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich langer dan  één maand voortduurt, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels verzending van aangetekend schriftelijke kennisgeving te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.
3. Ingeval van overmacht, heeft  de Opdrachtnemer de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen. Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer ten spoedigste opdrachtgever hiervan wederom op de hoogte,  waarna opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht zal hervatten.
4. De ontbinding als bedoeld in het tweede lid, ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 12 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van opzegging komen voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 8: Honorarium
1. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uit komst van de verrichte Werkzaamheden.
2. Het honorarium, exclusief onkosten en declaraties van door Opdrachtnemer eventueel ingeschakelde derden kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
3. Kosten voor de salarisadministratie worden vooraf gedeclareerd op basis van het ingeschatte aantal loonstroken en worden achteraf gecorrigeerd, gebaseerd op het aantal daadwerkelijk gedraaide loonstroken.
4. Alle genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege.
5. Indien een per Overeenkomst  vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever  alsdan eveneens verschuldigd is.
6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tussentijds bij wijziging van lonen en/of prijzen wijzigingen het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om het jaarlijks het overeengekomen tarief te indexeren op basis van eventuele kostenstijgingen.
8. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
9. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn Werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten Werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door Opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.
Artikel 9: Reclamering
1. Reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na iedere levering of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
3. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen.
4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Op- drachtgever reeds betaalde honorarium.
5. Indien partijen niet binnen twee maanden na ontvangst van de reclame in der minne tot een oplossing zijn gekomen, dan zijn beide partijen bevoegd binnen een maand na het verstrijken van de hiervoor genoemde periode van twee maanden het geschil voor te leggen aan een door beide partijen te aanvaarde mediator conform het gestelde in artikel 16.
6. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.
Artikel 10: Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten , adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords  worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen, een en ander in de ruimste zin des woords . Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden. Opdrachtgever mag intellectuele eigendom van opdrachtnemer niet exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, voor zover het gebruik betreft buiten de eigen organisatie van opdrachtgever en het doel van de opdracht te buiten gaat. Opdrachtgever  zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voorzover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op  het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 10.000, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
·  tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer indien en voor zover zij het gevolg zijn van de omstandigheid dat opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 4 heeft voldaan, is opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet aansprakelijk  bij Opdrachtgever  of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
· bij Opdrachtgever  of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
· bij Opdrachtgever  of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolg- schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
3. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.
4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel

van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische com- municatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer  zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het mo- ment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
ontvangen.
6. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten. Aansprakelijkheid is in ieder geval
en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht heeft op een uitkering.
7. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend
Artikel 12: Betaling
1. Betaling van het factuurbedrag in Euro door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 21 dagen na factuurdatum, door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Na het verstrijken van de onder lid 2 genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, , tot aan de dag van algehele vol doening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Op drachtnemer
4. Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 100 euro, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan opdrachtnemer verschuldigd. B
5. lijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging dan wel per telefax met verzend- en of ontvangstbevestiging met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.
6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever  aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
7. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van opdrachtnemer.
Artikel 13: Vervaltermijn
1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Artikel 14: Opzegging
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid,  is het bepaalde onder Artikel 8, tweede lid van toepassing.
2. Opzegging dient middels aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voor zover Opdrachtnemer de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden Opdrachtgever  gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdrachtgever eisen.
4. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn rechtsopvolger.
Artikel 15: Opschorting/ontbinding/beëindiging door opdrachtnemer
Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:
1. Te allen tijde een gegeven opdracht te beëindigen welke opzegging dient te geschieden door verzending van een schriftelijke kennisgeving;
2. Vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen –voor alle bestaande dan wel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten - alvorens opdrachtgever met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
3. Levering van zijn diensten op te schorten;
4. De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding;
5. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen  op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever  volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden;
6. Indien opdrachtnemer gebruik maakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.
Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht
1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, een geschil is gerezen tussen partijen, zijn beide partijen bevoegd dit geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter van een door puur MKB te bepalen arrondissement. Indien partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat een geschil zich beter leent voor beslechting door middel van arbitrage, bindend advies of mediation, dan zal een zodanig geschil eerst worden voorgelegd aan een door partijen gezamenlijk te benoemen mediator.
3. Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard. Op de overeenkomst en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.